ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK ALANINDAKİ AB MEVZUATI ÇEVİRİLERİ

Avrupa Birliği Antlaşması’nın, İnsan Ticareti Ve Çocukların Cinsel İstismarı İle Mücadele Eylemlerine İlişkin K.3. Maddesine İstinaden Konsey Tarafından Kabul Edilmiş 24 Şubat 1997 Tarihli Ortak Eylem (97/154/Aİİ)

Kara Paranın Aklanması, Suç Araçlarının Ve Suç Eyleminden Elde Edilen Kazançların Tespiti, İzlenmesi, Dondurulması, Zapt Edilmesi Ve Müsaderesi Hakkında  Avrupa Birliği Antlaşması’nın K.3 Maddesi Çerçevesinde Konsey Tarafından Kabul Edilen, 3 Aralık 1998 Tarihli Ortak Eylem (98/699/JHA)

İflasla İlgili Muhakeme Usullerine İlişkin 29 Mayıs 2000 Tarihli Konsey Tüzüğü (AT) No. 1346/2000

Evlilik Ve Ortak Çocuklara Karşı Ebeveyn Sorumlulukları Konularında Yargı Yetkisi Ve Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Tenfizine İlişkin 29 Mayıs 2000 Tarihli Konsey Tüzüğü (AT) 1347/2000

Üye Devletler İçinde Medeni Ve Ticari Konulara  İlişkin Adli Ve Adli Olmayan  Belgelerin Tebliğine Dair, 29 Mayıs 2000 Tarihli 1348/2000 Sayılı Konsey Tüzüğü (AT)

Medeni Ve Ticari Konularda Bir Avrupa Yargı Ağı Kurulmasına İlişkin 28 Mayıs 2001 Tarihli  Konsey Kararı (2001/470/AT)

Mağdurların Cezai Takibatlardaki Durumu Hakkındaki 15 Mart 2001 Tarihli Konsey Çerçeve Kararı (2001/220/JHA)

Kara Paranın Aklanması, Suç Araçlarının Ve Suç Eyleminden Elde Edilen Kazançların Tespiti, İzlenmesi, Dondurulması, Zapt Edilmesi Ve Müsaderesi Hakkında 26 Haziran 2001 Tarihli Konsey Çerçeve Kararı (2001/500/JHA)

Özel Hukuk ve Ticaret Hukuku Konularında  Yargı Yetkisi,  Yargı Kararlarının Tanınması ve Tenfizine Dair 22 Aralık 2000 Tarih Ve 44/2001 Sayılı (AT) Konsey Tüzüğü

Üye Devlet Mahkemeleri Arasında Medeni Hukuk Veya Ticaret Hukuku Meselelerinde Delil Toplanmasına İlişkin İşbirliği Hakkında 28 Mayıs 2001 Tarih Ve 1206/2001 (AT) Sayılı Konsey Tüzüğü

Ağır Suçla Mücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin Eurojust Birimini Tesis Eden 28 Şubat 2002 Tarihli Konsey Kararı (2002/187/JHA)

Avrupa Tutuklama Emri Ve Üye Devletler Arasındaki Teslim Usulleri Hakkında 13 Haziran 2002 Tarihli Konsey Çerçeve Kararı, (2002/584/JHA)

İnsan Ticareti İle Mücadeleye İlişkin 19 Temmuz 2002 Tarihli Konsey Çerçeve Kararı (2002/629/JHA)

Evlilik Konuları Ve Çiftlerin Her İkisinin Çocuklar Üzerindeki Ebeveynlik Sorumluluğuna İlişkin Yargı Yetkisi Ve Mahkeme Kararlarının Tanınması Ve Uygulanması Hakkındaki  29 Mayıs 2000 Tarihli Ve (AT) 1347/2000 Numaralı Konsey Tüzüğünün I numaralı Ekindeki Yetkili Mahkemeler Listesini Tâdil Eden 1 Temmuz 2002 Tarihli Komisyon Tüzüğü (AT) 1185/2002

Lugano’da 16 Eylül 1988 Tarihinde İmzalanan Hukukî Ve Ticarî Konularda Yargı Kararlarının Tenfizi Ve Yargı Yetkisine Dair Sözleşme (88/592/AET)

Avrupa Birliği Üye Devletleri Arasında Basitleştirilmiş İade Usulüne Dair, Avrupa Birliği Antlaşması’nın K.3 Maddesi Çerçevesinde Tanzim Edilen Sözleşme

Avrupa Birliği Antlaşması’nın Avrupa Polis Dairesi’nin Kurulmasına İlişkin K.3 Maddesi’ni Mesnet Alan Sözleşme (Europol Sözleşmesi)

Avrupa Birliği Antlaşmasının, Avrupa Birliğinin Üye Devletlerinde, Medeni Veya Ticâri Konulardaki Adli Ve Adli Nitelikli Olmayan Belgelerin Tebliğine İlişkin K.3 Maddesi Temelinde Akdedilen Sözleşme

Örgütlü Suç İle Savaşmak İçin (28 Nisan 1997 Tarihinde Konsey Tarafından Kabul Edilen)  Eylem Planı (97/C 251/01)

17 Haziran 1998 Tarihli Araç Kullanım Hakkından Men Edilme Kararlarına Dair Sözleşmeyi Tanzim Eden Konsey Tasarruf (98/C 216/01)

Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklere Uygulanacak Hukuk Hakkında Sözleşme (Konsolide Metin) 1980 Sözleşmesinin Adalet Divanı Tarafından Yorumlanması Hakkında 1 No’lu Protokol (Konsolide Metin) Adalet Divanına 1980 Sözleşmesini Yorumlaması İçin Yetki Verilmesine Dair 2 No’lu Protokol (Konsolide Metin) (98/C 27/02)
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.