BAŞKANLIĞIMIZ

Avrupa Birliği tarafından sağlanan mali yardımların yargı sektöründe etkin olarak kullanılmasını temin amacıyla Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü çatısı altında Avrupa Birliği Proje Uygulamaları Dairesi Başkanlığı 29.11.2013 tarihinde Bakanlık oluruyla kurulmuştur. Başkanlığımızın görev alanları ise şunlardır:

  1. “Yargı ve Temel Haklar” alanında Bakanlığımız birimleri, yüksek yargı organları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Türkiye Adalet Akademisi başta olmak üzere yargı alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşlar ili Türkiye Barolar Birliği, Türkiye Noterler Birliği gibi meslek örgütleri ili istişare ederek Avrupa Birliği fonlarından destek sağlanacak öncelik alanlarının belirlenmesi ve bu hususların Avrupa Birliği Komisyonu ile müzakere edilmesi.

  2. Belirlenen öncelik alanlarında Bakanlığımız birimleri ve diğer kurum ve kuruluşların istifadesi için proje çağrılarının yapılması, alınan proje önerilerinin değerlendirilmesi, bu önerilerin öngörülen usul ve esaslara göre Avrupa Birliği Komisyonu’na sunulması, kabul edilen proje önerilerinin uygulanması için gerekli koordinasyonun sağlanması, uygulama safhasındaki projelerin belirlenmiş kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gerekli denetimlerin yapılması, projelerin yürütme kurulu toplantılarına katılım sağlanması, projelerin faydalanıcı kuruluşlarınca hazırlanması gereken raporların takibi.

  3. Avrupa Birliği’nin kısa süreli teknik yardım talepleri için oluşturulan TAIEX mekanizmasından Bakanlığımız birimlerinin etkin şekilde faydalanması için başvuruların yapılması ve uygulamanın takibi.

  4. Avrupa Birliği tarafından sağlanacak mali yardımların etkin şekilde kullanımı ve proje uygulamalarına yönelik olarak Bakanlığımız birimleri ve diğer kurum ve kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının oluşturulması.

  5. Bakanlığımız bünyesinde müteşekkil Proje Eşgüdüm Kurulu’nun sekretarya görevinin yerine getirilmesidir
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.