PROJE EŞGÜDÜM KURULU (PEK)

GENEL BİLGİ

Bilindiği üzere, ülkemizin AB’ye adaylık statüsü ve müzakere sürecine ilişkin olarak karşılaması gereken hususlar, KOB (KOB), AB Komisyonu tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan İlerleme Raporları, spesifik olarak Bakanlığımızın görev alanına dahil konular hakkında hazırlanan Yargının İşleyişi Hakkında İstişari Ziyaret Raporları, özellikle 23. Fasıl (Yargı ve Temel Haklar) ve 24. Fasıl (Adalet, Özgürlük, Güvenlik) tarama sonu raporları ile AB Müktesebatının Üstlenilmesine ilişkin Ulusal Program içeriklerinde belirtilmiş bulunmaktadır.

Bu bağlamda, AB Katılım Öncesi Mali Yardım Fonu, destek programları, AB üyesi ülkelerle ikili işbirliği çalışmaları ve proje imkânlarının Bakanlığımızı ilgilendiren yönüyle verimli bir şekilde kullanılabilmesine yönelik imkânların araştırılması amacıyla, Bakanlığımızın ilgili birimleri arasında kurulacak koordinasyonun etkin ve kalıcı bir şekilde devam ettirilmesini sağlamak üzere 06.03.2007 tarihli Bakan Olur’u ile Bakanlığımız bünyesinde bir Proje Koordinasyon Grubu oluşturulmuştur.

Söz konusu grubun teşkiliyle, ülkemizin AB’ye adaylık statüsü ve müzakere süreci bağlamında yargının etkinliği, verimliliği ve faaliyetlerinin daha kaliteli yürütülmesini temin açısından, Bakanlığımız ve yargıyı ilgilendiren hususlarla ilgili olarak, Bakanlığımız adına yapılacak çalışmalarda zaman kaybının ortadan kaldırılması ve buna ilişkin bilincin oluşturulabilmesi için birimler arası etkin koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması amaçlanmıştır.

Proje Koordinasyon Grubu, faaliyet gösterdiği dönemde; 6 toplantı gerçekleştirmiş olup bu toplantılarda 26 farklı konuda karar alınmıştır.
Bilahare, Bakanlığımız üst düzey kadrolarında meydana gelen değişiklik nedeniyle “Proje Koordinasyon Grubu” üyelerinin yeniden belirlenmesi gereği ortaya çıkmış; bu çerçevede sekreterya işleri Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmek üzere, ilgili Müsteşar Yardımcısı Başkanlığında, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Ceza İşleri Genel Müdürü, Kanunlar Genel Müdürü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü, Avrupa Birliği Genel Müdürü, Personel Genel Müdürü ve Eğitim Dairesi Başkanının katılımlarıyla oluşturulan yeni grubun adının “Proje Eşgüdüm Kurulu” olarak değiştirilmesine 10/10/2008 tarihli ve 1619 sayılı Bakan Olur’u ile karar verilmiştir.

Proje Eşgüdüm Kurulu’nun;

  1. Proje stratejisi belirlemek, uygulamak ve Bakanlığımızın ilgili birimlerinden bu yönde oluşacak talep ve beklentiler doğrultusunda ilgili birim temsilcileriyle irtibat noktaları oluşturmak,

  2. Değişen ve güncellenen proje formatlarına ilişkin bilgi ve bu konudaki eğitim ve uzman desteğini ilgili kurumlardan almak,

  3. Gerektiğinde Avrupa Birliği yapısı ve süreciyle ilgili Bakanlığımızın ilgili birim temsilcileri nezdinde bilgilendirme, değerlendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek,

  4. Proje stratejisi konusunda uzman yetiştirmek ve bu konunun her birimde kalıcı ve devamlı hale gelmesini sağlamak,
  5. Değişik gerekçelerle ve özellikle zaman yetersizliği mazeretiyle proje önerisi ve hazırlanması konusundaki aksaklıkları bertaraf etmek,

  6. Proje konularının kapsamı ile bu projelerin format ve standartları, proje stratejisi, proje hazırlama ve yürütme konuları hakkında temel eğitim ile teknik bilgi desteğini temin etmek,

  7. Adalet Bakanlığı’nın, yargının yeniden yapılandırılması ve modernizasyonu ile etkinliğinin artırılması adına Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle birlikte geliştirilecek proje ve ikili işbirliği çalışmalarını belirleyerek bu alanda Bakanlığımızın ilgili birimleri arasında koordinasyonu sağlamak,

konularında faaliyet yürütmesi öngörülmüştür.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.