PROJE HAZIRLAMA SÜREÇLERİ

AB Komisyonu Delegasyonu, içinde bulunulan mali yılın proje önerilerine ilişkin Proje Tanımlama Dokümanını, Eylül-Ekim aylarında Avrupa Birliği Bakanlığına  gönderir. AB Bakanlığı, bu dokümanı değişik kurum ve kuruluşlara gönderir ve 30-45 gün civarında bir süre vererek proje önerilerinin gönderilmesini ister. Kurumlarca hazırlanan proje tanımlama dokümanı, AB Bakanlığı aracılığıyla AB Komisyonuna iletilir. Anılan belge üzerinde ilk değerlendirme Komisyon tarafından yapıldıktan sonra, kabul ya da şartlı kabul edilen projeler hakkında “proje mantıksal çerçeve matrisi” ve “proje fişi taslağı” doldurulması için geri gönderilir. Kurumlarca hazırlanan proje mantıksal çerçeve matrisi ve proje fişi 1. taslağı AB Bakanlığı aracılığıyla Komisyona iletilir. Komisyon tarafından yapılan yorumlar ve değerlendirmeler doğrultusunda proje fişi taslaklarının değiştirilmesi istenir. Hazırlanan proje fişi 2. taslağı yine AB Bakanlığı aracılığıyla Komisyona gönderilir. Komisyonca kabul edilen proje fişleri Avrupa Birliği bütçesine dahil edilmek üzere Avrupa Parlamentosuna sunulur. Bu andan itibaren proje fişlerinde herhangi bir değişiklik yapılmak istendiğinde, projenin türüne de bağlı olarak, bu değişiklik tüm taraflarının onayı ile mümkün olabilmektedir. Yani herhangi bir değişikliğin tek taraflı olarak yapılması mümkün değildir.

Avrupa Birliği Komisyonu, katılım öncesi mali yardımları ilgili ülkelere yıllık programlar halinde toplu olarak sunduğundan, ülkeler o yıl programlaması kapsamındaki projelerini koordinatör birimin eş güdümünde bir bütün halinde hazırlamaktadır. Ancak bir projenin önerilmesi ile uygulanmaya başlanması arasında geçen ihale süreci ve sözleşme imzalanması aşamaları yaklaşık olarak on iki(12) ile on sekiz ay(18) arasında sürmektedir. Bir başka ifade ile, 2008 yılının Ekim ayında önerilen bir projenin faaliyetlerine ancak 2010 yılının Ocak ayında başlanabilmektedir. Projeler, başlangıcından tamamlanmasına kadar ciddi bir takipten geçmektedir. 3 aylık, 6 aylık, yıllık raporlar ve son rapor olmak üzere bir dizi raporlama süreci gerçekleşmektedir. Ayrıca, hazırlanan bu raporlar çerçevesinde projenin ilgili tüm taraflarının (AB Komisyonu, ABGS ve proje yürüten kurum ve kuruluşların temsilcileri) katılımıyla değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Buna ilaveten, profesyonel proje değerlendirme ekipleri tarafından proje uygulamasının her bir aşamasında proje ile ilgili tüm taraflar ziyaret edilmekte böylece projenin, proje faaliyetleri çerçevesinde belirlenen hedefe ulaşması sağlanmak istenmektedir.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgiye;

EŞLEŞTİRME

Eşleştirme, aday ülkelerin, AB müktesebatını, üye devletlerle aynı standartlarda uygulayabilmeleri için gerekli yapılarını, insan kaynaklarını ve yönetim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak temel kurumsal yapılanma aracı olarak, Mayıs 1998 tarihinde AB Komisyonu tarafından uygulamaya konulmuş bir destek mekanizmasıdır.

Katılım Öncesi Mali Yardım Programı çerçevesinde tahsis edilen fonların, Lüksemburg Zirvesi’nde alınan karar uyarınca, özellikle Eşleştirme (Twinning) Mekanizması aracılığıyla, kurumsal yapılanmaya yönelik projeler için kullanılması öngörülmektedir. 

Eşleştirme projeleri, üye ve aday ülkelerin uzmanlarını bir araya getirerek, gerekli düzenlemelerin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Bu yöntem, kamu kuruluşlarımız ile AB üyesi ülkelerin kamu kuruluşlarını bir araya getirerek birlikte çalışmalarına imkân veren hatta daha uzun vadeli işbirliği olanakları yaratan, Türkiye’nin tanıtımı amacına yönelik önemli katkılar sağlama potansiyeline sahip bir araçtır.

Bu kapsamda, örneğin, İcra Dairelerinin Etkinliğinin Arttırılması Projesi, Adli Bilimler Uzmanlarının Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi, eşleştirme mekanizması kullanılarak devam etmektedir.

HİZMET ALIMI / TEKNİK DESTEK

Hizmet Sözleşmesi (Service Contract) veya Doğrudan Sözleşmeler (Direct Contract) yoluyla yapılır. Ulusal katkı payı %10’dur. Danışmanlık temini, araştırma ve bilimsel çalışmalar, know-how transferi ve eğitim konularında bu sözleşme türü kullanılabilir.

Hizmet alımı ve teknik destek konusunda çok sık kullanılmayan bir diğer yöntem ise, özellikle belli bir konuda tekel niteliğinde bilgi birikimine sahip uluslararası kuruluşlarla doğrudan sözleşmeler yapılmasıdır. 

Bakanlığımız, halen Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini doğrudan sözleşme yolu ile Avrupa Konseyi Proje Ofisi ile ortaklaşa olarak yürütmektedir. 

EKİPMAN / MALZEME ALIMI

Hizmet Sözleşmesi (Service Contract) veya Doğrudan Sözleşmeler (Direct Contract) yoluyla yapılır. Ulusal katkı payı %10’dur. Danışmanlık temini, araştırma ve bilimsel çalışmalar, know-how transferi ve eğitim konularında bu sözleşme türü kullanılabilir.

Hizmet alımı ve teknik destek konusunda çok sık kullanılmayan bir diğer yöntem ise, özellikle belli bir konuda tekel niteliğinde bilgi birikimine sahip uluslararası kuruluşlarla doğrudan sözleşmeler yapılmasıdır. 

Bakanlığımız, halen Mahkeme Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesini doğrudan sözleşme yolu ile Avrupa Konseyi Proje Ofisi ile ortaklaşa olarak yürütmektedir. 

İNŞAAT İŞLERİ

İnşaat İşleri Sözleşmesi (Works Contract) yoluyla yapılır. Ulusal Katkı Payı %25’tir. Tüm inşaat çeşitleri, yapı/tesis inşası–yerleştirilmesi ve mimari projeler konusunda bu sözleşme türü uygulanır.

İstinaf Mahkemelerinin Kurulmasının Desteklenmesi İnşaat Projesi, kapsamında, Ankara, Diyarbakır ve Erzurum illerinde istinaf mahkemeleri için bina yapımı, inşaat işleri sözleşmesi ile yapılmış ve tamamlanmıştır.

HİBE PROGRAMLARI

IPA projesi çerçevesinde, projenin amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlar tarafından sunulan mikro projeleri finanse etmek amacıyla kullanılmaktadır.

SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi İnternet Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.